Dịch vụ & Các sản phẩm khác

In my farm

“In My Farm” là một ứng dụng sử dụng một công cụ tối ưu hóa. Nó giúp xác định các yếu tố hiệu suất chính và mang lại một phân tích kỹ thuật về quản lý trang trại của bạn. Công cụ này cũng tạo ra một quan hệ đối tác đặc biệt giữa bạn và cố vấn kỹ thuật của bạn.

logo-in-my_farm